به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ٢ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ٢١۵٣۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٢۴۵٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٧٨ درصد رشد داشته است.فروش اردیبهشت بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال های اخیر است.گزارش بسیار خوبی است.
رشد فروش ماهانه فولاد مبارکه ادامه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در 2 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 21536 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 12450 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 2 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 178 درصد رشد داشته است.فروش اردیبهشت بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال های اخیر است.گزارش بسیار خوبی است.