به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سایپا در ٢ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۴١٢٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود، که از این مبلغ ١٩٢٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۵٧ درصد رشد داشته است.
رشد ١۵٧ درصدی فروش سایپا در ٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سایپا در 2 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 4127 میلیارد تومان درآمد کسب نمود، که از این مبلغ 1929 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 2 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 157 درصد رشد داشته است.