به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،پلیمر آریا ساسول اعلام داشت، بر اساس دادنامه شماره ١۴٠٠٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٢٩٠ مورخ ١۴٠٠/٠٢/٢٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، تصویب نامه شماره ٢۴٠٢٣/ت ۵۶١٧٩ ه‍ مورخ ١٣٩٨/٠٢/٣١ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/١۶ مورخ ١٣٩٨/٠٣/٠١ سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آنها صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ١٣٨٩/١٢/٢٩ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌گردیدند، از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. با توجه به رأی مذکور، این شرکت که قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا تاریخ ١٣٨٩/١٢/٢٩ معاف بوده، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد اما قطعیت این موضوع منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط است. از طرفی در رعایت استانداردهای حسابداری محاسبه و اعلام میزان دقیق اثرات مثبت رأی دیوان بر سود شرکت منوط به ابلاغ رأی توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی مربوطه و اعمال آن در پرونده‌های مالیاتی شرکت پس از صدور آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که به محض تحقق از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد. شایان ذکر است آخرین وضعیت مالیاتی شرکت به شرح یادداشت توضیحی شماره ٢۴ و ذخائر ثبت شده در دفاتر شرکت بابت مالیات عملکرد برای سال‌های ١٣٩٧، ١٣٩٨ و ١٣٩٩ به شرح یادداشت توضیحی شماره ٢۶ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ٣٠ اسفند ١٣٩٩ منتشر‌شده در سامانه کدال می‌باشد.
خبر خوب برای «آریا»/ رای دیوان عدالت اداری به نفع شرکت صادر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،پلیمر آریا ساسول اعلام داشت، بر اساس دادنامه شماره 140009970905810290 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 ه‍ مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آنها صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌گردیدند، از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. با توجه به رأی مذکور، این شرکت که قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا تاریخ 1389/12/29 معاف بوده، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد اما قطعیت این موضوع منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط است. از طرفی در رعایت استانداردهای حسابداری محاسبه و اعلام میزان دقیق اثرات مثبت رأی دیوان بر سود شرکت منوط به ابلاغ رأی توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی مربوطه و اعمال آن در پرونده‌های مالیاتی شرکت پس از صدور آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که به محض تحقق از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد. شایان ذکر است آخرین وضعیت مالیاتی شرکت به شرح یادداشت توضیحی شماره 24 و ذخائر ثبت شده در دفاتر شرکت بابت مالیات عملکرد برای سال‌های 1397، 1398 و 1399 به شرح یادداشت توضیحی شماره 26 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 منتشر‌شده در سامانه کدال می‌باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.