مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی غدیر امروز برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ١٠٠٠ تومان سود تقسیم کرد.