به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا اعضای هیأت مدیره خود را معرفی نمود.
معرفی اعضای هیأت مدیره سایپا

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سایپا اعضای هیأت مدیره خود را معرفی نمود.