مجمع شرکت مخابرات ایران امروز برگزار شد. این مجمع ٣٠٠ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.