به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی غدیر سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.
پتروشیمی غدیر در تدارک مجمع

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی غدیر سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.