به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در مدت ٨ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ٩٧ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.
«ثتران» در ٨ ماهه چقدر درآمد داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در مدت 8 ماهه منتهی به اردیبهشت حدود 97 میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.