به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مارگارین در ۵ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۶٢١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۵٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٣ درصد رشد داشته است.
مارگارین ۵ ماهه پر فروشی داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مارگارین در 5 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 621 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 157 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 5 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است.