به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی غدیر در ٢ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۵۵٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٩۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۶١ درصد رشد داشته است.
پتروشیمی غدیر ۵۵٢ میلیارد تومان فروش داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی غدیر در 2 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 552 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 294 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 2 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 261 درصد رشد داشته است.