به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ، حدود ۴٨٠١ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣٧٣۶ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١٠۴۵ میلیارد تومان و در کل دوره ۴۴٨ میلیارد تومان مثبت بود.
تراز مثبت بانک پاسارگاد در دو ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پاسارگاد در عملکرد 2 ماهه منتهی به اردیبهشت ، حدود 4801 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 3736 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه 1045 میلیارد تومان و در کل دوره 448 میلیارد تومان مثبت بود.