به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رایان هم افزا در مدت ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ٣۶ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.
بررسی روند درآمد در رایان هم افزا

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت رایان هم افزا در مدت 2 ماهه منتهی به اردیبهشت حدود 36 میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.