به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود در مناقصه شماره ٠٢-١۴٠٠٠٢١٩ شرکت ناک با موضوع " اجرای خدمات نگهداری میدانی سایت هایBTS استان تهران-منطقه غرب" شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.
«لکما» در یک مناقصه شرکت کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود در مناقصه شماره 02-14000219 شرکت ناک با موضوع " اجرای خدمات نگهداری میدانی سایت هایBTS استان تهران-منطقه غرب" شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.