به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی سینا در مدت ٢ ماهه نخست ١۴٠٠ حدود ٧١ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
داروسازی سینا در دو ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی سینا در مدت 2 ماهه نخست 1400 حدود 71 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.