به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کارخانجات مخابراتی ایران اعلام کرد، در مناقصه خرید تجهیزات و خدمات توسعه مرکز داده شارع ٢ شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل لغو مناقصه برنده نشد.
نتیجه مناقصه کارخانجات مخابراتی ایران مشخص شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، کارخانجات مخابراتی ایران اعلام کرد، در مناقصه خرید تجهیزات و خدمات توسعه مرکز داده شارع 2 شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل لغو مناقصه برنده نشد.