به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پترو صنعت گامرون در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۶١٣١ ریال سود محقق کرد.
١٢ماهه پترو صنعت گامرون چگونه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پترو صنعت گامرون در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 16131 ریال سود محقق کرد.