به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لابراتوار های سینا دارو در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ سود ناخالص در این دوره با٢٠درصد رشد به ٢٢۶ میلیارد تومان و سود خالص با رشد ١۴ درصدی به ١١۶میلیارد تومان رسید.
سود ١٢ماهه هر سهم «دسینا» به ١۴۴٩ ریال رسید