به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش پونه مشهد در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٠۶ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٢ درصدی داشته است.
١٢ماهه نوش پونه مشهد چگونه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نوش پونه مشهد در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 506 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 2 درصدی داشته است.