به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٢٧ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل افزایش ٧ درصدی داشته است.
کارخانجات مخابراتی ایران سال٩٩ را با زیان به پایان برد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 127 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل افزایش 7 درصدی داشته است.