به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کارخانجات مخابراتی ایران در مناقصه تامین تجهیزات شرکت زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به دلیل لغو مناقصه برنده نشد.
نتیجه مناقصه کارخانجات مخابراتی ایران مشخص شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، کارخانجات مخابراتی ایران در مناقصه تامین تجهیزات شرکت زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به دلیل لغو مناقصه برنده نشد.