به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، نوش پونه مشهد اعلام داشت،نرخ خرید انواع روغن خام از ۵٧،۵٠٠ ریال به ٨٢،۵٠٠ ریال افزایش یافته است.
نرخ مواد اولیه نوش پونه مشهد بالا رفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، نوش پونه مشهد اعلام داشت،نرخ خرید انواع روغن خام از 57،500 ریال به 82،500 ریال افزایش یافته است.