به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین اعلام نمود قیمت مصوب انواع روغن خام داخلی از تاریخ ١۴٠٠.٠٢.٢۶ افزایش یافته است.
مارگارین از تغییر در نرخ مواد اولیه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مارگارین اعلام نمود قیمت مصوب انواع روغن خام داخلی از تاریخ 1400.02.26 افزایش یافته است.