به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت پیاذر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٨٢٧ ریال سود محقق کرد.که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ١١٩ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشت و صنعت پیاذر در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 827 ریال سود محقق کرد.که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 119 درصد رشد داشته است.