به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴۴۵ ریال سود محقق کرد.که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٢٢٢ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 445 ریال سود محقق کرد.که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 222 درصد رشد داشته است.