به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت آلومراد افزایش سرمایه ٣٠۴ درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیئت مدیره شرکت آلومراد افزایش سرمایه 304 درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد.