به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیشه و گاز در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٧٧۴ ریال سود با سرمایه ۴۵ میلیارد تومان محقق کرد.که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ١۶١ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیشه و گاز در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1774 ریال سود محقق کرد.که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 161 درصد رشد داشته است.