به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پتروشیمی غدیر در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ١٠٠١۵ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد چشمگیر ۴۶٨ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد.گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ١۵۵ درصد و سود عملیاتی ۴٩٠ درصد رشد داشته است.شرکت در ١٢ماهه حدود ١٣٠٢ میلیارد تومان سود خالص دارد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پتروشیمی غدیر در 12ماهه منتهی به اسفند 1399 مبلغ 10015 ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد چشمگیر 468 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد.گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی 155 درصد و سود عملیاتی 490 درصد رشد داشته است.شرکت در 12ماهه حدود 1302 میلیارد تومان سود خالص دارد.