به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین اعلام کرد، با توجه به صورتجلسه مورخ ١۴٠٠/٠٢/١۵ کارگروه تنظیم بازار، از آنجا که قیمت انواع روغن خام به ازاء هر کیلوگرم مطابق جدول ذیل افزایش یافته است: روغن خام آفتابگردان: ٩٠,٠٠٠ ریال روغن خام پالم: ٧۵,٠٠٠ ریال روغن خام سویا: ٧۵,٠٠٠ ریال پیرو دستورالعمل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و نامه شماره ۶۵٨/ص/١۴٠٠ مورخ ١۴٠٠/٠٢/٢٧ انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، نسبت به اصلاح نرخ های مصوب محصولات روغن نباتی که در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات (WWW.١٢۴.ir) از تاریخ ابلاغ ١۴٠٠/٠٢/٢۶، اقدام خواهد گردید. قیمت های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای (هر دلار معادل ۴٢,٢٠٠ ریال ) می باشد. لازم به ذکر است که قیمت های روغن خام در بازار های جهانی در دو ماهه اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. علاوه بر قیمتهای جهانی, هزینه حمل محصولات به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است و افزایش نرخ فوق بابت جبران بخشی از هزینه های افزایش یافته می باشد.
نرخ های فروش مارگارین بالا رفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مارگارین اعلام کرد، با توجه به صورتجلسه مورخ 1400/02/15 کارگروه تنظیم بازار، از آنجا که قیمت انواع روغن خام به ازاء هر کیلوگرم مطابق جدول ذیل افزایش یافته است: روغن خام آفتابگردان: 90,000 ریال روغن خام پالم: 75,000 ریال روغن خام سویا: 75,000 ریال پیرو دستورالعمل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و نامه شماره 658/ص/1400 مورخ 1400/02/27 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، نسبت به اصلاح نرخ های مصوب محصولات روغن نباتی که در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات (WWW.124.ir) از تاریخ ابلاغ 1400/02/26، اقدام خواهد گردید. قیمت های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای (هر دلار معادل 42,200 ریال ) می باشد. لازم به ذکر است که قیمت های روغن خام در بازار های جهانی در دو ماهه اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. علاوه بر قیمتهای جهانی, هزینه حمل محصولات به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است و افزایش نرخ فوق بابت جبران بخشی از هزینه های افزایش یافته می باشد.