به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پالایش نفت اصفهان در مزایده خرید ١۶.۶٧ درصد از کل سهام شرکت نفت سپاهان شرکت کرده است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پالایش نفت اصفهان در مزایده خرید 16.67 درصد از کل سهام شرکت نفت سپاهان شرکت کرده است.