به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۴ ریال سود محقق کرد.که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ١٧درصد کاهش داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 34 ریال سود محقق کرد.که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 17درصد کاهش داشته است.