به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید سموم علف کش در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٣۴۵ ریال سود محقق کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید سموم علف کش در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 2345 ریال سود محقق کرد.