به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش پونه مشهد اعلام داشتبر اساس اعلام سازمان حمایت از تولید کنندگان مقررگردید که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده به شرح ذیل افزایش یابد:انواع روغن مایع ٣۵ درصد.انواع روغن جامد ٣٠ درصد.با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ٣٣ درصد خواهد بود.قیمت های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای(هر دلار۴٢،٢٠٠) می باشد در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرک به تبع آن تغییر خواهد کرد.
افزایش نرخ فروش در  نوش پونه مشهد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نوش پونه مشهد اعلام داشتبر اساس اعلام سازمان حمایت از تولید کنندگان مقررگردید که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده به شرح ذیل افزایش یابد:انواع روغن مایع 35 درصد.انواع روغن جامد 30 درصد.با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان 33 درصد خواهد بود.قیمت های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای(هر دلار42،200) می باشد در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرک به تبع آن تغییر خواهد کرد.