بورس ٢۴ : ارزش معاملات خرد بازار سهام در هفته سوم اردیبهشت ماه از ١۵۴۴١ میلیارد تومان عبور کرد که بعنی بیش از ٣٠٠٠ میلیارد تومان در روز است... این متغیر نشان می دهد که ورود و گردش نقدینگی خرد در بازار سهام افزایش پیدا کرده است...

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد بازار سهام در هفته سوم اردیبهشت ماه از 15441 میلیارد تومان عبور کرد که بعنی بیش از 3000 میلیارد تومان در روز است.

این متغیر نشان می دهد که ورود و گردش نقدینگی خرد در بازار سهام افزایش پیدا کرده است.

ارزش معاملات سال 1400

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت و معاملات بازار باز بانک مرکزی

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

79.907 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

19.323 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

84.180 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

13.333 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

66.808 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

14.294 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

81.513 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

10.954 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

42.281 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

14.112 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

33.131 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

9.162 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

51.890 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

15.441 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

439.710 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

96.619 میلیارد تومان