به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رایان هم افزا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٨٠٩ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٣٢٣ درصدی داشته است.
تحقق سود ۵٨٠٩ ریالی رایان هم افزا در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت رایان هم افزا در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 5809 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 323 درصدی داشته است.