به گزارش بورس ٢۴، واحد های سرمایه گذاری تعهد شده و تادییه نشده صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین ٧٠ درصد تادیه از روز یکشنبه ٢۶ اردیبهشت ماه الی چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه عرضه می شود. تعداد کل واحد های سرمایه گذاری ۵٠٠ هزار واحد ، تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل عرضه ٣٩،٨٩٠ واحد، ارزش هر واحد سرمایه گذاری ١٠٠ هزار تومان ، مبلغ فراخوان شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ٣۵ هزار تومان و مبلغ تعهد شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ٣٠ هزار تومان می باشد.دوره فعالیت صندوق ٧سال می باشد.

به گزارش بورس۲۴ ، واحد های سرمایه گذاری تعهد شده و تادییه نشده صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین 70 درصد تادیه از روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه الی چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه عرضه می شود.
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری 500 هزار واحد ، تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل عرضه 39،890 واحد، ارزش هر واحد سرمایه گذاری 100 هزار تومان ، مبلغ فراخوان شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری 35 هزار تومان و مبلغ تعهد شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری 30 هزار تومان می باشد.دوره فعالیت صندوق 7سال می باشد.