به گزارش بورس ٢۴، نمادشرکت نوش پونه مشهد از تاریخ ٢۶ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، نمادشرکت نوش پونه مشهد از تاریخ 26 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.