به گزارش بورس ٢۴، نمادشرکت گسترش صنایع روی ایرانیان از تاریخ ٢۶ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، نمادشرکت گسترش صنایع روی ایرانیان از تاریخ 26 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.