به گزارش بورس ٢۴، نمادشرکت بورس تهران از تاریخ ٢٢ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، نمادشرکت بورس تهران از تاریخ 22 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.