خبرهای مثبتی که از مذاکرات وین منتشر می شود نویدبخش احیای برجام است. شرایطی که برخی از آن به عنوان برجام ٢ یاد می کنند. در حالی که روز به روز به دستیابی به توافق نزدیک تر می شویم به نظر می رسد بازار سرمایه نیز رفتار مشابهی را با دوره برجام ١ از خود نشان می دهد. چند ماه قبل از آن که برجام ١ به نتیجه برسد ارزش معاملات در بازار سرمایه به شدت کاهش یافته بود و در آبان و آذر ماه ٩۴ به کمترین مقدار خود رسیده بود.