به گزارش بورس ٢۴، نماد فولاد خوزستان از تاریخ ٢٢ اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، نماد فولاد خوزستان از تاریخ 22 اردیبهشت ماه بازارگردانی می شود.