به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی پتروشیمی کازرون علی رغم پیگیری های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است. لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت ١ ماهه دیگر (تا تاریخ ١۴٠٠.٠٣.٢٢ ) تمدید می گردد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی پتروشیمی کازرون علی رغم پیگیری های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است. لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 1 ماهه دیگر (تا تاریخ 1400.03.22 ) تمدید می گردد.