به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اعلام نمود پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی پتروشیمی ممسنی علی رغم پیگیری های انجام شده (مکاتبات پیوست) ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است. لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت ١ ماهه دیگر (تا تاریخ ١۴٠٠.٠٣.٢٢ ) تمدید می گردد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس اعلام نمود پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی پتروشیمی ممسنی علی رغم پیگیری های انجام شده (مکاتبات پیوست) ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است. لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 1 ماهه دیگر (تا تاریخ 1400.03.22 ) تمدید می گردد.