به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرت پگاه گلپایگان اعلام نمود با شرکت بازارگستر منطقه ۴ هیچگونه مبادلات تجاری اعم از خرید و فروش نداشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرت پگاه گلپایگان اعلام نمود با شرکت بازارگستر منطقه 4 هیچگونه مبادلات تجاری اعم از خرید و فروش نداشته است.