به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان از زیرمجموعه های «خودکفا» در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢١٢٠۴٣ ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرده است که ١٨٨٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.شرکت در ١٢ماهه ١٠۶٠ میلیارد تومان سود خالص دارد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان از زیرمجموعه های «خودکفا» در 12ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 212043 ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرده است که 1887 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.شرکت در 12ماهه 1060 میلیارد تومان سود خالص دارد.