به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بازارگستر پگاه منطقه ۴ در شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه ادغام شد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازارگستر پگاه منطقه 4 در شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه ادغام شد.