به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت آهن و فولاد ارفع در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ٣۴٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٧٧ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آهن و فولاد ارفع در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 340 میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 177 درصد رشد داشته است.