به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کربن ایران اعلام داشت، پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵١۵٧ مورخ ٨ اردیبهشت ١۴٠٠ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی ( سهامی خاص) در تاریخ ٢١ اردیبهشت ماه ١۴٠٠ ساعت ١٠ صبح با حضور اکثریت سهامداران اعضای هیات مدیره و نماینده بازرس قانونی شرکت ( موسسه حسابرسی بهمند) در محل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی واقع در تهران - یوسف آباد - خیابان شهید امیر جهانبخش ( سوم) برگزار و تصمیمات بدین شرح اتخاذ گردید: -١- با توجه به این که تمام دارایی ها و بخش اعظمی از پرتفوی سهام در سنوات قبل به شرکت مادر - شرکت کربن ایران (سهامی عام) - انتقال داده شده است و عدم فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) در سنوات آتی، مجمع بر اساس بند ۴ ماده ١٩٩ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، انحلال شرکت را تصویب نمود. -٢- مجمع آقای ایمان فروزانفر به شماره ملی ١٩١٠١٢۵٠٨٣ را به عنوان مدیر تصفیه تعیین نمود. -٣- مجمع به منظور بررسی حساب ها و بررسی گزارش به مجمع، موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ١٠١٠٠١٧۴٣٩٠ را به عنوان ناظر تصفیه و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ١٠٨۶١٨٧٣١١٩ به عنوان ناظر نصفیه علی البدل برای سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ١۴٠٠ تعیین نمود. ضمناً حق الزحمه ناظر تصفیه به مبلغ ١۴٠ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید. -۴- مجمع به آقای ایمان فروزانفر به شماره ملی ١٩١٠١٢۵٠٨٣ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر و انتشار آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت اقدام نمایند. -۵- جلسه در ساعت ١٢:٣٠ دقیقه همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کربن ایران اعلام داشت، پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5157 مورخ 8 اردیبهشت 1400 جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی ( سهامی خاص) در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت سهامداران اعضای هیات مدیره و نماینده بازرس قانونی شرکت ( موسسه حسابرسی بهمند) در محل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی واقع در تهران - یوسف آباد - خیابان شهید امیر جهانبخش ( سوم) برگزار و تصمیمات بدین شرح اتخاذ گردید: -1- با توجه به این که تمام دارایی ها و بخش اعظمی از پرتفوی سهام در سنوات قبل به شرکت مادر - شرکت کربن ایران (سهامی عام) - انتقال داده شده است و عدم فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) در سنوات آتی، مجمع بر اساس بند 4 ماده 199 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، انحلال شرکت را تصویب نمود. -2- مجمع آقای ایمان فروزانفر به شماره ملی 1910125083 را به عنوان مدیر تصفیه تعیین نمود. -3- مجمع به منظور بررسی حساب ها و بررسی گزارش به مجمع، موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 10100174390 را به عنوان ناظر تصفیه و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی 10861873119 به عنوان ناظر نصفیه علی البدل برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1400 تعیین نمود. ضمناً حق الزحمه ناظر تصفیه به مبلغ 140 میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید. -4- مجمع به آقای ایمان فروزانفر به شماره ملی 1910125083 وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر و انتشار آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت اقدام نمایند. -5- جلسه در ساعت 12:30 دقیقه همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.