به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ارتباطات سیار ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٢۵٨ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٠ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٢١ درصد رشد به ۵٩۶٣ میلیارد تومان و سود خالص به ۴٣٣۵ میلیارد تومان رسید. سود تلفیقی هر سهم ٢۵٨۵ ریال می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت ارتباطات سیار ایران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 2258 ریال سود حسابرسی شده محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 20 درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با 21 درصد رشد به 5963 میلیارد تومان و سود خالص به 4335 میلیارد تومان رسید. سود تلفیقی هر سهم 2585 ریال می باشد.