بورس ٢۴ - سعید محبی فرد، معاون مالی و اقتصادی هلدینگ خلیج فارس، طی سخنانی گفت: هیچ شرکتی به میزان هلدینگ خلیج فارس، پروژه در دست اجرا ندارد، هلدینگ حدود ۱۵ میلیارد دلار پروژه در دست دارد که تامین سرمایه می‌ تواند، کمک بسیاری به اجرای این پروژه ها از باب استفاده از ابزارهایی که در بازار وجود دارد و یا تامین مالی ها داشته باشد و...

بورس۲۴ : سعید محبی فرد، معاون مالی و اقتصادی هلدینگ خلیج فارس در خصوص جزئیات دریافت مجوز تامین سرمایه خلیج فارس به خبرنگار بورس۲۴ گفت: تلاش می‌ کنیم، تا مهر ماه کارهای انجام پذیره نویسی به نتیجه برسد و بتوانیم این تامین سرمایه را در بازار پذیره نویسی کنیم.

وی گفت: سرمایه این تامین سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان است، که ۴۰ درصد آن در روز پذیره ‌نویسی تامین می شود.

محبی فرد گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس، در این خصوص زحمات زیادی کشیدند و با هلدینگ همکاری داشتند، بعد از چند سال این انحصار شکسته شد ، به طور کلی این تحرکات امید در بازار ایجاد می‌ کند. امیدواریم دریافت این مجوزات برای سایر مجموعه ها هم اتفاق بیافتد.

معاون مالی و اقتصادی هلدینگ خلیج فارس گفت: هیچ شرکتی به میزان هلدینگ خلیج فارس، پروژه در دست اجرا ندارد، هلدینگ حدود ۱۵ میلیارد دلار پروژه در دست دارد که تامین سرمایه می‌ تواند، کمک بسیاری به اجرای این پروژه ها از باب استفاده از ابزارهایی که در بازار وجود دارد و یا تامین مالی ها داشته باشد.

وی گفت: این تامین سرمایه باعث می‌ شود که، در کنار آن بتوانیم ابزارهای دیگری که در بازار سرمایه وجود دارد را همچون صندوق های سبد گردانی، صندوق های سرمایه‌ گذاری، صندوق پروژه‌ ها و ...؛ را مورد استفاده قرار دهیم.