به گزارش بورس ٢۴، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد ، ٧.١٨ درصد سهام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان متعلق به شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران را به قیمت پایه کل حدود ٨ میلیارد تومان، در تاریخ ٢٣ خرداد عرضه می کند.

به گزارش بورس۲۴ ، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد ، 7.18 درصد سهام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان متعلق به شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران را به قیمت پایه کل حدود 8 میلیارد تومان، در تاریخ 23 خرداد عرضه می کند.